หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินคืนกองทุน

 สาขาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์

ที่กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 - 2566 

ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมอุตสาหการ , เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี(หลักสูตรใหม่ปี 2565)


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม